Gujarati Tongue Twisters

Mar 4th, 2011 by arima
  • Kala Kaka a Kali Kaki ne Kanma Kahyu Ke 
Kando Kapi Kachumber Kar.
  • Kaka ae kaki ne kaach na kabat mathi kachi keri katdhi ne kachumber karava kahnyu.
  • Shruti ni putri Kruti.
copyright2011-14© Indiakidz.com. All rights reserved.